VOP

Všeobecné obchodní podmínky


1.       Základní ustanovení:


1.1 Provozovatelem TheNarbox.com je Nikola Aleksa Rose, IČO: 19418850, se sídlem Kpt. Nálepky 2340, 390 03, Tábor, Česká republika (dále jen “Provozovatel”)

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem.

1.3. Uživatelem se stává svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje na webu thenarbox.com.

1.4. Uživatel registrací na webu thenarbox.com souhlasí s těmito VOP.


2. Uživatelský účet:


2.1. Při registraci v uživatelském rozhraní a při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.


2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.3. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.3.       Dostupnost služeb:


3.1 Provozovatel usiluje o to, udržovat služby dostupné a funkční, ale nenese odpovědnost za případné přerušení provozu nebo dočasnou nedostupnost služeb z důvodu technických problémů třetích stran a nečekaných událostí.

3.2 Provozovatel je povinen informovat Uživatele o plánovaných odstávkách služeb prostřednictvím informace na webu thenarbox.com, nebo emailové komunikace.


4.       Práva a povinnosti Provozovatele:


4.1 Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat, škodu, náklady nebo jiné nepřímé nebo přímé důsledky používání služeb hostingu.

4.2 Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám a jakýchkoliv dalších obecně závazných právních předpisů, kterého se dopustí Uživatel užíváním služeb.

4.3 Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat a obsahu vytvořený nebo umístěný Uživatelem, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření, že Uživatel porušuje tyto VOP nebo zákony České republiky nebo jinak poskytovanou službu zneužívá.

4.4 V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, zákony České republiky či jinak zneužívá poskytované služby je Provozovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a službu uživateli zrušit a smazat.

4.5 Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb nebo jejich varianty, avšak je povinen takový úmysl dopředu oznámit Uživateli pomocí e-mailové komunikace na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v uživatelském rozhraní.


5.       Práva a povinnosti uživatele:


5.1 Uživatel ručí Provozovateli za správnost a úplnost uváděných údajů. Zároveň se Uživatel zavazuje, že všechny změny ihned hlásí Provozovateli prostřednictvím emailové komunikace, nebo podpory. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních, neúplných údajů.

5.2 Uživatel je povinen udělat maximum, aby nedošlo k zneužití služeb. Pokud k zneužití dojde, je Uživatel za následky zneužití plně zodpovědný. Dále je Uživateli uložena povinnost chránit své přihlašovací údaje k platformě Provozovatele. Za jakékoliv škody, které vzniknou manipulací se systémem třetí osobou je Uživatel plně zodpovědný.

5.3 Uživateli je zakázáno, jakkoliv se pokoušet narušit chod služeb a systémů Provozovatele. V případě zjištění, že Uživatel tak jedná, má Provozovatel právo jednostranně od smlouvy odstoupit a službu Uživatele zrušit a smazat.

5.4 Uživatel je povinen dodržovat zákony České republiky a zdravé obchodní zvyklosti. Je mu zakázáno provádět nežádoucí činnosti, jako je rozesílání nevyžádané pošty a podobně.


6.       Platby:


6.1 Platba za poskytované služby hostingu bude prováděna v souladu s dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.

6.2 Platby budou prováděny pravidelně formou faktur nebo jiným dohodnutým platebním způsobem.

6.3 Uživatel je povinen řádně a včas platit veškeré faktury a splnit veškeré dohodnuté platební povinnosti vůči Provozovateli hostingu.


7.       Komunikace a oznámení:


7.1 Všechny důležité informace, upozornění a oznámení týkající se služeb hostingu budou zaslány Uživateli prostřednictvím informačních e-mailů na adresu, kterou uživatel poskytl Provozovateli hostingu, nebo prostřednictvím webu thenarbox.com.

7.2 Uživatel je odpovědný za pravidelnou kontrolu své e-mailové schránky a za zajištění, aby informační e-maily nebyly zaměněny za nevyžádanou poštu (spam).

7.3 Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení informačních e-mailů z důvodu neplatné nebo chybné e-mailové adresy Uživatele.


8.       Vrácení peněz:


8.1 Pokud Zákazník požaduje vrácení peněz za poskytnuté služby hostingu, platí následující podmínky:

Vrácení peněz je možné pouze do 30 dnů od zaplacení první platby.

Vrácení peněz je možné pouze v případě, že Uživatel projeví písemnou žádost o vrácení peněz a uvede důvod.

Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit žádost o vrácení peněz a rozhodnout o jejím schválení nebo zamítnutí.

Závěrečné ustanovení:

Tato verze Všeobecných obchodních podmínek nabývá účinnosti od 22.12.2023. V případě jakýchkoliv sporů, které by mohly vyplynout z těchto VOP, se strany budou snažit vyřešit je dohodou. Pokud nedojde k dohodě, spor bude předán příslušnému státnímu orgánu podle platných zákonů České republiky.

V případě sporu se lze obrátit na:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email:adr@coi.cz

Info

Jakmile bude platba dokončena, vybraná částka bude připsána na váš účet, což vám umožní obnovit vaše služby nebo zadat nové objednávky.

Kolik chcete přidat?